SPEKTOR® KIOSK

SPEKTOR KIOSK

SPEKTOR KIOSK

 

 

 

 

 

 

 

สเป็กเตอร์ คิออส – SPEKTOR KIOSK เป็นโซลูชั่นที่ออกแบบไว้สำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการทางดิจิทัล ในรูปแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เหมาะสำหรับใช้ในการคัดแยกหลักฐาน การทำสำเนาจากต้นฉบับ และวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัลในเครื่องเดียวกัน ใช้งานง่ายในรูปแบบของจอ Touch Screen ขนาดใหญ่ และ Visualized Work Flow พร้อมกันนี้ยังมี connectivity ที่หลากหลาย พร้อมรับมือกับ Digital Media ทุกรูปแบบ ขณะเดียวกันสเป็กเตอร์ คิออส ยังมีฟังก์ชั่นเพิ่มเติมสำหรับการทำงานร่วมกันกับสเป็กเตอร์ คิออสอื่น ตลอดจนยังสามารถทำงานร่วมกับกับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่อื่นๆ โดยอาศัยการเชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่าย หรืออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆในเวลาเดียวกัน จากหลากหลายเทอร์มินอล โดยยังศักยภาพในการตรวจคัดแยกข้อมูลทางดิจิตอลความเร็วสูงไว้อย่างครบถ้วน