Risk Assessment by Voice Analytic Technology


เทคโนโลยีวิเคราะห์น้ำเสียง ที่ใช้การตอบคำถามสั้นๆไม่กี่ข้อ แต่สามารถบ่งชี้ความน่าสงสัยของบุคคลนั้นๆได้อย่างแม่นยำหากหน่วยงานของท่าน  กำลังเผชิญปัญหาการฉ้อโกง ยักยอก ที่สงสัยว่าจะเกิดจากคนในองค์กรเอง แต่ยังหาผู้กระทำความผิดไม่ได้

หรือ

กำลังคัดสรรบุคลากรเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งสำคัญแต่กังวลว่าจะมาจากองค์กรคู่แข่ง หรือปกปิดประวัติการสมัครงานที่แท้จริง

Ai Voice Analytic Technology อาจเป็นเครื่องมือที่อาจช่วยเหลือท่านได้

เรายินดีให้คำปรึกษา